1. Đánh giá m?c tiêu v?i m?c đ? không mayGi?ng nh? th? tr??ng ch?ng khoán, n?i m?t s? c? phi?u có m?c đ? nguy c? cao h?n, th? tr??ng BĐS cũng ti?m ?n nhi?u r?i.Gi? s? b?n mua m?t ngôi nhà, nh?ng ngôi nhà đó c?n nhi?u năm đ? s?a ch?a, th?m chí ph?i s?a đi s?a l?i nhi?u l?n trong m?t năm. Đi?u này s? khi?n l?i nhu?n mà b?n thu l?i đ??c t? ngôi nhà đó gi?m m?nh. K? c? khi bán nhà, b?n cũng s? g?p khó khăn v?i nh?ng lo?i tài s?n nh? v?y. Sau quá trình th?m đ?nh, nhi?u kh? năng nh?ng căn nhà c?n s?a ch?a nhi?u l?n s? m?t đi giá tr?.Đây ch? là m?t y?u t? c?a s? nh?ng ví d? v? nguy c? có th? x?y ra trên th? tr??ng b?t đ?ng s?n. T?t nhiên, l?ch s? đã ch?ng minh b?t đ?ng s?n là m?t y?u t? c?a s? nh?ng lo?i hình đ?u t? an toàn nh?t, nh?ng m?t khi x?y ra không may, b?n có th? m?t r?t nhi?u b?i đ?n gi?n đây là lo?i hình đ?u đ?c thù có giá tr? l?n.Vì v?y, d??i góc đ? là m?t nhà đ?u t? trong n??c, b?n c?n nghiên c?u k? l??ng tr??c khi đ?a đ?a ra, đ?c bi?t c?n nh?n đ?nh m?c tiêu cu?i cùng c?a b?n thân v?i m?c đ? không may c?a kho?n đ?u t?.2. Xác đ?nh qu? th?i gian thu?c v? đ?u t? vào BĐSTr??c khi tham gia th? tr??ng bđs, b?n c?n xác đ?nh s? t?o nên m?t khách hàng đ?u t? toàn th?i gian hay bán th?i gian. V?i m?t nhà đ?u t? toàn th?i gian, b?n c?n coi b?t đ?ng s?n là công vi?c chính, là toàn b? s? nghi?p và ph?i dành toàn tâm toàn l?c đ? nghiên c?u, đ?u t?.Trái l?i, m?t s? ng??i coi b?t đ?ng s?n là m?t công vi?c ph?, giúp h? có thêm thu nh?p. Vì v?y, qu? th?i gian c?a nh?ng ng??i mua đ?u t? bán th?i gian s? r?ng h?n và h? cũng có nhi?u cách th?c h?n. Các nhà đ?u t? bán th?i gian có th? ch?n l?a nh?ng lo?i hình nh? b?t đ?ng s?n cho thuê hay các qu? tín thác đ?u t? vào BĐS.3. V?ch s?n chi?n l??cCó nhi?u cách đ? ti?p c?n th? gi?i b?t đ?ng s?n, nh?ng quan tr?ng b?n c?n bi?t mình đang giao d?ch v?i qu? th?i gian nào. Trên th? tr??ng b?t đ?ng s?n th??ng chia ra ba kho?ng th?i gian: Ng?n h?n, trung h?n và dài h?n. Đi?u này đ?ng nghĩa v?i vi?c s? có nh?ng k? ho?ch đ?u t? khác nhau, hoàn h?o cho t?ng kho?ng th?i gian. Do đó, vi?c xác đ?nh th?i gian đ? v?ch ra chi?n l??c đ?u t? phù h?p là đi?u mà các ng??i mua đ?u t? c?n tìm hi?u.4. L?a ch?n m?i quan h?N?u b?n đ?nh đ?u t? vào BĐS, m?t trong nh?ng đi?ukhông th? không nh?c t?i chính là các m?i quan h?. M?i quan h? ? đây có th? hi?u theo nhi?u nghĩa, t? đ?ng nghi?p, ng??i mua, nhà môi gi?i, chuyên gia,… t?t c? đ?u có th? giúp s?c cho b?n đ? theo đu?i s? nghi?p đ?u t? vào s?n ph?m b?t đ?ng s?n. T?t nhiên, vi?c ch?n l?a m?i quan h? làm sao cho lý t??ng v?i m?c đích c?a t?ng ng??i không ph?i chuy?n đ?n gi?n, và đi?u này ph? thu?c nhi?u vào s?c nhìn c?a m?i nhà đ?u t? trong n??c.Cùng nghiên c?u: https://www.johnsonclassifieds.com/user/profile/1703377 http://professionalcarpetcleaners.com/user/profile/860650 https://www.cakeresume.com/me/dautubdsland/ https://git.rj.def.br/dautubdsland http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://dautubds.land/ http://ask.bacagadget.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://os.mbed.com/users/dautubdsland/ http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1297444&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://answers.codelair.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://pbase.com/dautubdsland/profile https://comicvine.gamespot.com/profile/johannsendyhr/about-me/ https://seekingalpha.com/user/55577048 https://www.putfree.com/user/profile/743475 http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/DispForm.aspx?ID=6115 https://git.jsb.be/dautubdsland http://dukccq.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=741906&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://i-m-a-d-e.org/qa/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://www.dellemimose.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2488160 http://bdt.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=7186&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://kalspage.com/author/dautubdsland/ https://git.rz.uni-jena.de/dautubdsland https://gitlab.syntra-limburg.be/dautubdsland http://sxd.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=2317197&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://80.82.64.206/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://livestocktrader.com/author/dautubdsland/ https://anchor.fm/dautubdsland https://myspace.com/dautubdsland https://gitlab.physics.muni.cz/dautubdsland https://www.divephotoguide.com/user/dautubdsland http://ozakantalya.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1073333 https://emc-git.polito.it/dautubdsland http://tanphu.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=837810&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://gitlab.shop.hisense.com/dautubdsland http://qa.pandora-2.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://disqus.com/by/dautubdsland/ https://cults3d.com/fr/utilisateurs/dautubdsland https://intensedebate.com/people/dautubdslan https://autohub.ng/user/profile/998156 https://knowyourmeme.com/users/dautubdsland/ https://vimeo.com/dautubdsland https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://dautubds.land/ http://www.sdmnapoli.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2177280 https://ccm.net/profile/user/dautubdsland https://wacowla.com/chineseclassifieds/author/dautubdsland/ https://list.ly/johannsendyhr348 http://sc.sie.gov.hk/TuniS/dautubds.land/ https://nootheme.com/forums/users/dautubdsland/ http://www.synthedit.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://www.free-ebooks.net/profile/1360354/lorentsen-fogh https://www.gamespot.com/profile/johannsendyhr/about-me/ https://raovatnailsalon.com/author/dautubdsland/ https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=3046938 https://bostanciescortt.com/author/dautubdsland/ https://dev.funkwhale.audio/dautubdsland https://source.coderefinery.org/dautubdsland https://wowservices.info/index.php?page=search&sCategory=76 http://foxilla.ch/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://git.synz.io/dautubdsland http://www.nidiinfanziaolbia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3835472 http://sldtbxh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=61094&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://static.202.230.76.144.clients.your-server.de/dautubdsland http://www.astro.wisc.edu/?URL=dautubds.land/ https://www.blurb.com/user/dautubdsland https://gitlab.tue.nl/dautubdsland https://www.transtats.bts.gov/exit.asp?url=https://dautubds.land/ http://sc.devb.gov.hk/TuniS/dautubds.land/ http://www.cnccode.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://qa.supermap.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://oneshot.lk/user/profile/384639 https://ello.co/dautubdsland https://kartalescortt.org/author/dautubdsland/ https://godotengine.org/qa/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://gitlab.sgalinski.de/dautubdsland http://git.radenintan.ac.id/dautubdsland https://www.fmconsulting.net/gymsforsale/author/fitmanagement/ http://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://hmsay.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=848037 http://q2a.sydt.com.tw/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://www.kharkhorincourt.gov.mn/user/dautubdsland/ https://dribbble.com/dautubdsland http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/dautubds.land/ https://git.linus-h.de/dautubdsland https://dohabb.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=341032 https://git.happy-dev.fr/dautubdsland http://git.kemkes.go.id/dautubdsland https://gitlab.kitware.com/dautubdsland https://scm.cms.hu-berlin.de/dautubdsland https://forums.bestbuy.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/2264822 http://patslondon.co.uk/author/dautubdsland https://www.supratraderonline.com/author/dautubdsland/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-12-25 (土) 15:49:54 (519d)